Stichting IZERE biedt hoop

Stichting IZERE biedt hoop

donderdag, 26 januari 2017 16:34 | Coffee Burundi

VON (Vluchtelingen Organisaties Nederland) sprak met André Nkeshimana, directeur van Stichting Izere. Izere staat voor hoop en is een stichting die zich richt op Burundesen in Nederland en projecten ontwikkelt voor Burundi, om zo bij te dragen aan de wederopbouw en ontwikkeling van het land. Een actieve en ambitieuze stichting.

Burundi ligt in Afrika en grenst aan Congo-Kinshasa, Rwanda en Tanzania. Tussen 1993 en 2005 heeft het etnische geweld tussen de Hutu- en Tutsi-stammen een stroom van honderdduizenden vluchtelingen veroorzaakt waarbij tenminste 300.000 mensen zijn omgekomen. Hoewel veel vluchtelingen teruggekomen zijn uit de omringende landen heeft het aanhoudende geweld veel anderen juist alsnog doen vluchten.

Dankbaar
André is een van hen. Twaalf jaar geleden kreeg hij de kans naar Nederland te vluchten. “In Burundi hadden militairen de nieuw gekozen president vermoord, waarna het geweld tussen de Hutu’s en Tutsi’s oplaaide. Mede dankzij mijn netwerk als bankier is het me gelukt Burundi te ontvluchten om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Eerst alleen, later kon ik gelukkig ook mijn gezin naar Nederland halen. Wij hebben geluk gehad dat we naar Nederland konden vluchten. Andere vluchtelingen uit Burundi zijn op heel wat minder goede plekken terecht gekomen, zoals de vluchtelingenkampen in Tanzania en Kenia. Daarom zetten wij ons in, om zo ook onze dankbaarheid te tonen en te delen wat we hier hebben.” In Nederland is André bankier en houdt hij zich als directeur intensief bezig met Stichting Izere.

Over Stichting Izere 
Stichting Izere is in 1997 in eerste instantie opgericht met de bedoeling een kader te creëren waar Burundesen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen praten over de problemen die men ervaart als vluchteling op vreemde bodem. Daarnaast is ook het informeren van het algemene publiek een doel waarbij thema’s als armoede en mensenrechten in Burundi aan de orde komen. Geleidelijk is Izere gegroeid naar een organisatie die ook actief is in Burundi zelf. “Sinds 2005 is er sprake van een legale, door het volk gekozen regering. Als Stichting Izere willen we een bijdrage leveren aan de heropbouw en aan de economische omstandigheden. Deze wederopbouw uit zich in economische activiteiten door lokale ontwikkelingsprojecten op te zetten, bijdragen te leveren aan het vredesproces door verzoeningsprojecten, door sport als verzoeningsinstrument en als integratie-instrument in te zetten. Deze projecten richten zich op verschillende sectoren zoals de economische en sociale/humanitaire sector.

Coorporaties zorgen voor impact
Onze projecten zijn processen en continue in ontwikkeling, het gaat stap voor stap. Stichting Izere richt zich op diverse sectoren zoals economie, landbouw en gezondheidszorg maar ook op gebied van alfabetisering, hygiëne en vrouwenemancipatie. Dit doen we samen met partners in Nederland en partners in Burundi. Zo ontstaan lokale coörporaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de eigen regio op gebied van werkgelegenheid bijvoorbeeld. Op gebied van landbouw helpt Izere bij de toegang tot kunstmatige mest. Meer dan 90% van de Burundesen werkt in deze specifieke sector. Hiermee ontstaat een golf van kennisoverdracht en krijgen de coörporaties een begeleidende rol binnen de regio om de impact te vergroten. De corporaties zijn ontwikkelingsinstrumenten met een grote uitstraling op de regio. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opzetten van de 4e coorporatie. Belangrijk nu is om de bestaande coörporaties verder te professionaliseren en te versterken.

Samen met anderen
Stichting Izere sluit veel partnerships om zo de juiste partners en expertise aan elkaar te koppen. Op deze manier creëer je het grootste effect en ontstaat er een netwerk. André vertelt over samenwerkende organisaties die samen met Izere werken aan de heropbouw van Burundi. “Een bijzonder project bijvoorbeeld is dat met het CIOS Haarlem waarbij we sport als verzoeningsinstrument inzetten tussen Hutu’s en Tutsi’s, vluchtelingen en achtergeblevenen, de ontheemden en de bestaande bevolking. Sport is daar de perfecte tool voor en brengt mensen bij elkaar. In sport is iedereen gelijk en kun je elkaar op het zelfde niveau spreken. Het opent de weg naar een constructief debat over zaken als onderwijs, armoede en mensenrechten. Belangrijk is dat we de dialoog met elkaar aangaan zonder te vervallen in gevechten die het land verder afbreken.” Een ander partnership gericht op sociale/humanitaire activiteiten is die met Stichting Interplast, een stichting van Nederlandse chirurgen. “Concreet houdt deze partnership in dat chirurgen 3 keer per jaar naar Burundi gaan om daar gedurende twee weken operaties uit te voeren. Izere verzorgt de logistiek en Interplast de operaties. Het gaat hier over mensen die compleet vergeten zijn, geen zorg krijgen omdat er simpelweg geen artsen zijn. Denk aan behandeling van tumoren, hazenlippen en brandwonden. Tot nu toe zijn meer dan 300 mensen geopereerd. Een succesvolle partnership die bijdraagt aan de gezondheid.”

Onze activiteit is gericht op het oplossen of het bijdragen tot het oplossen van maatschappelijke problemen. Met het “Niet Gouvernementale Organisatie” kenmerk van de stichting wil IZERE samenwerken met andere NGO's, met name als het gaat om het uitvoeren van sociale activiteiten bedoeld voor ondersteuning van kwetsbare groepen zoals weeskinderen, zieken, gehandicapten, etc.

De wederopbouw van Burundi op allerlei gebieden en met name de economische sectoren is een voorwaarde en een uitdaging voor een succesvolle duurzame vrede en ontwikkeling van Burundi. De visie van IZERE is om op korte en lange termijn de Burundese zakenmensen en het Nederlandse bedrijfsleven bij elkaar brengen tot zakenrelaties in de vorm van een partnership. ZERE is bezig een economische zaken missie van de Nederlandse Bedrijven te organiseren op 06 t/m/ 11 december in Burundi, in samenwerking met NABC (Netherlands African Business Council).

NB: Om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan de wederopbouw van Burundi in diverse sectoren is er behoefte aan professionalisering binnen IZERE. Er is inderdaad veel kennis nodig om de benodigde strategieën te kunnen ontwikkelen ten behoeve van de uitvoering van dit soort projecten.. Het proces is al begonnen: zie het driejarig plan van IZERE (2011-2013).

Verbinding leggen tussen hier en daar
Stichting Izere is een landelijke organisatie, maar werkt ook internationaal op gebied van debatten bijvoorbeeld. “Internationalisering wordt steeds belangrijker, ook gezien onze plannen om ons meer te richten op het leggen van verbindingen tussen het Nederlandse en Burundese bedrijfsleven. Voor beide partijen is dit interessant omdat er een win-win situatie ontstaat. Wij zorgen voor het netwerk waarmee de economie versterkt kan worden in Burundi, andersom openen wij de Burundese markt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Op deze manier blijven wij ons ook als stichting steeds ontwikkelen, evalueren we hoe onze activiteiten lopen en waar de kansen liggen. Dit doen we samen met onze achterban. In Nederland praat je dan over zo’n 2500 Burundesen, maar het is erg lastig een getal te noemen. Burundesen zijn constant in beweging, veel zitten nog in asielprocedures en dergelijke. De achterban van Izere is actief betrokken, zo organiseren we een jaarlijkse Burundidag (18 en 20 november) waarbij we onder meer debatteren over alles wat we doen in Burundi. Hoe ver kunnen we gaan, welke bijdragen kunnen we leveren en op welk gebied? Zo houden we elkaar scherp en betrokken.”

Meer weten over Stichting Izere?
Kijk voor meer informatie op de website van Izere of neem contact op met André Nkeshimana via info@izere.nl.

Bron: VON

© 2022 Coffee Burundi · by Amped