Algemene voorwaarden

COFFEE BURUNDI

Artikel 1. Definities
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.CoffeeBurundi.nl.
b. Bestelprocedure: het proces, dat Abonnee telefonisch, aan huis of via de website doorloopt, om een Product te bestellen.
c. Abonnee: de wederpartij van Coffee Burundi met wie Coffee Burundi  een Overeenkomst aangaat.
d. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
e. Partijen: Coffee Burundi en Abonnee gezamenlijk.
f. Coffee Burundi: de partij welke zich bedient van de Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Abonnee.
g. Website: de website van Coffee Burundi, te vinden onder de URL http://www.CoffeeBurundi.nl.
h. Product: artikelen die Coffee Burundi op haar Website of huis aan huis aanbiedt, welke Abonnee kan bestellen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
a. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (email)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
b. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Abonnee is uitdrukkelijk uitgesloten.
c. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.. Partijen zullen vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud en bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
d. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Utrecht.
e. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden met toekomstige werking te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als u tegen de wijziging protesteert, en de door u beoogde aanpassing niet door ons kan worden geaccepteerd, behouden wij ons het recht voor leveringen op te zeggen.
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
a. De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Abonnee kan worden geaccepteerd rechtstreeks bij Coffee Burundi, door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst kan elektronisch worden gesloten. Coffee Burundi bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst elektronisch aan de Abonnee.
b. Coffee Burundi garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Fouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grondzijn om de Overeenkomst niet tot stand te laten komen. Indien Coffee Burundi hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Abonnee laten weten.
c. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Coffee Burundi er zorg voor dat – als er vooruit betaald is door de Abonnee de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Coffee Burundi mogelijk is, worden terugbetaald aan Abonnee. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.
d. Coffee Burundi is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. Coffee Burundi behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
e. Coffee Burundi bepaalt zelf in welke postcodes ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Abonnee wordt afgewezen doordat Coffee Burundi nog niet in een bepaald postcode gebied levert.
Artikel 4. Contractduur, opzegging
a. De Overeenkomst is binnen 5 werkdagen opzegbaar door zowel de Abonnee alsmede Coffee Burundi. Bij opzegging van het abonnement zal een verrekening plaatsvinden van de geleverde kratten. In geval van terugbetaling is artikel 3.c van de overeenkomst van toepassing.
Artikel 5. Prijzen en betaling
a. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzend- en afleverkosten, tenzij anders weergegeven.
b. Coffee Burundi is gerechtigd te allen tijde de abonnementstarieven te wijzigen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke voorgenomen abonnementstariefverhoging zal uiterlijk één kalendermaand voor het inwerkingtreden daarvan op de Website worden gepubliceerd en is dan van toepassing op alle lopende Overeenkomsten.
c. Door Abonnee kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van iDEAL via onze website.
Artikel 6. Levering en Leveringstermijn
a. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief.
b. Coffee Burundi zal zich tot het uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
c. Leveringen vinden plaats op het door de Abonnee tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
d. Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de Abonnee, noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel dat de Abonnee of bovenbedoelde aangewezen persoon het Product niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Coffee Burundi vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit van het Product. In zulke gevallen zal de bezorger, indien mogelijk, het Product bij de buren of overburen afgeven en een briefje in de brievenbus van de Abonnee achterlaten. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn, zal het Product geretourneerd worden. Indien nog niet betaald, zijn wij genoodzaakt om het Product bij de Abonnee in rekening te brengen. U heeft geen recht op teruggaaf van gelden, tenzij de Abonnee uiterlijk de maandagmiddag voor 12.00 uur voor de levering deze wijziging heeft doorgegeven per e-mail op info@CoffeeBurundi.nl
e. U kunt, bijvoorbeeld tijdens vakanties, op elk moment een levering laten uitvallen. Dit kunt u op de site aangeven met inachtneming van de daar aangeven termijn.
Artikel 7. Reclameren
a. Indien en voor zover naar mening van de Abonnee de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Abonnee in overleg met Coffee Burundi.
Aangezien de geleverde producten veelal verse producten betreffen, worden de spullen niet door de Abonnee teruggestuurd naar de Coffee Burundi. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
i. Abonnee na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Coffee Burundi binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
ii. Abonnee hierbij minimaal naam, afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
iii. Abonnee geen van de items van de levering heeft genuttigd, waarop Abonnee reclameert.
b. Indien na onderzoek van Coffee Burundi blijkt dat de eigenschappen van het product wel voldoen aan de overeenkomst zal Coffee Burundi met Abonnee in overleg treden.
c. Indien na onderzoek van Coffee Burundi blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de overeenkomst heeft de Abonnee recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Abonnee recht op:
i. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product zal bij de eerst volgende keer worden meegeleverd.
ii. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke)ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is.
d. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs. Indien u het Product niet heeft ontvangen op de donderdagavond of vrijdagavond en het ook niet bij de buren is achtergelaten dient u dit voor de eerstvolgende zaterdag voor 12.00 uur telefonisch aan ons door te geven op het op de Website aangegeven telefoonnummer of per mail naar info@CoffeeBurundi.nl. Coffee Burundi kan dan in overleg met u treden over een mogelijke oplossing. Bewaar de verstuurde mail goed, hier kan Coffee Burundi in sommige gevallen naar vragen.
Artikel 8. Overmacht
a. In geval van overmacht is Coffee Burundi niet gehouden haar verplichtingen jegens de Abonnee na te komen. Coffee Burundi is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
b. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Abonnee geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen bij de vervoersmiddelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
Artikel 9. Verwerking persoonsgegevens
a. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Abonnee geldt deze verwerking slechts om:
i. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren;
ii. de Abonnee te informeren over de leveringen;
iii. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Abonnee op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Coffee Burundi.
b. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Abonnees (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Abonnee middels deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van de Coffee Burundi, en alleen als deze toestemming door de Abonnee is verleend zal Coffee Burundi deze uitingen sturen.
c. De Abonnee is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Coffee Burundi aan te passen bij onjuistheden.
Artikel 10. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
a. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
b. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Abonnee contact op met Coffee Burundi, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email op info@CoffeeBurundi.nl kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan op de Website vermeld. Coffee Burundi zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
Artikel 11. Overige bepalingen
a. Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Coffee Burundi inloggegevens zijn verstrekt, draagt Abonnee zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.
Coffee Burundi is een handelsnaam van Amped Concepts B.V. , ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 60173556 gevestigd te 3992 XL, Houten, aan de Fortweg 9.

© 2023 Coffee Burundi · by Amped